بعد از این در آینه سیاه می بینم.....................................

و می دانم که بو بوی خیانت است .........................

که از پنجره اتاقت به من میرسه.....................

و  همچنان  استوار مرا می ازارد و می ترساند.................

ترس از تصمیم نا درست......................

عمری حسرت ..................یک هوس....هوس عشق پاک .......یا.....

.....مرگ ناز ... 


دوشنبه هفتم 2 1388
X